Estatuts de l'Associació d'Antics Alumnes del Reial Col·legi de L'Escola Pia de Sarria

 


CAPÍTOL I.
DISPOSICIONS GENERALS.

ARTICLE 1r.- DENOMINACIÓ I REGIM JURÍDIC.

A l'empara d'allò que estableix la Constitució i el règim jurídic vigent sobre Associacions establert per la Llei de 24 de desembre de 1964, es modifica l'Estatut Social (inscrit en el Registre d'Associacions amb el número 554 el 7 de febrer de 1967) de: l'Associació d'Antics Alumnes del Reial Col·legi de l'Escola Pia de Sarrià; Associació d'Antics Alumnes de l'Escola Pia de Sarrià (per contracció); junt amb la seva respectiva traducció a la llengua castellana. L'Associació es regirà per la Llei, aquests Estatuts i, si s'escau, per un Reglament de Règim Interior.

ARTICLE 2n.- AMBIT.

L'Associació desenvoluparà les seves activitats principalment en tot l'àmbit de competència territorial de la Generalitat de Catalunya.

ARTICLE 3r.- DOMICILI.

L'Associació tindrà el domicili a Barcelona, carrer Immaculada 25-35.

La Junta Directiva podrà decidir-ne el trasllat dintre de la mateixa localitat, i ho comunicarà a l'Assemblea General següent perquè sigui ratificat.

ARTICLE 4t.- DURADA I PERSONALITAT JURÍDICA.

L'Associació es constitueix per temps indefinit.

ARTICLE 5è.- FINALITATS.

1. L'Associació té com a finalitat fomentar l'amistat i el recolzament mutu entre els antics alumnes associats, promoure el permanent desenvolupament humà, científic, religiós i personal dels antics alumnes associats, com també mantenir una estreta relació amb l'Escola Pia de Sarrià i l'Escola Pia de Catalunya i cooperar en el seu desenvolupament.

2. Tot això sota les normes catòliques i les directrius de l'Escola Pia, i per aconseguir-ho:a) Afavorir la unió i cooperació entre els seus membres, com també la defensa dels seus interessos, i proporcionar ajuda als membres que necessitin assistència.
b) Prestigiar, defensar i coadjuvar a l'Escola Pia de Sarrià, l'Escola Pia de Catalunya, i en general, a tota l'Escola Pia, amb el suport humà i econòmic possible.
c) Desenvolupar activitats d'ordre cultural, benèfic, religiós, formatiu, social i recreatiu.
d) Promoure l'intercanvi d'idees i experiències en qualsevol de les temàtiques que puguin ser d'interès, difonent-les socialment.

e) Establir relacions amb Associacions de caràcter similar.
f) Desenvolupar totes aquelles activitats i els serveis que contribueixin a fomentar l'amistat, a defensar els interessos dels antics alumnes, a millorar els seus coneixements generals, facilitant el desenvolupament humà del associat.

3. Atès que les finalitats de l'Associació són de tipus educatiu, cultural, social, religiós, assistència, i en general, tendeix a promoure el bé comú, l'Associació podrà, amb previ acord de l'Assemblea General, sol·licitar ser reconeguda com a Associació d'utilitat pública.

4. Aquesta Associació no té ànim de lucre i els fins que es proposa servir són els propis d'una Associació d'aquesta Naturalesa. I per tant, són independents de tota convicció, vincle o influència de qualsevol organització política i/o sindical.CAPÍTOL II.
DELS ASSOCIATS.

ARTICLE 6è.- MEMBRES DE L'ASSOCIACIÓ.

Els membres de l'Associació poden ser associats o d'honor:

a) Membres associats: Són aquelles persones que havent cursat com a mínim 1 any d'estudis a l'Escola Pia de Sarrià ho sol·licitin a la Junta Directiva. Així mateix, la Junta Directiva podrà admetre a aquelles persones que havent cursat 1 any d'estudis en qualsevol col·legi de l'Escola Pia ho sol·licitin.

b) Membres d'honor: Són aquelles persones físiques o jurídiques que per la seva especial vinculació amb l'Escola Pia de Sarrià, o amb l'Escola Pia, en general, o amb aquesta Associació, la Junta Directiva acordi nomenar-les soci d'honor.

ARTICLE 7è.- DRETS DELS MEMBRES.

1. Assistir i participar en les deliberacions de l'Assemblea General.

2. Exercir el dret de vot a l'Assemblea General, exceptuant els menors d'edat, sempre que s'estigui al corrent de pagament de les quotes i derrames establertes.

3. Presentar-se com a candidat als òrgans electius de govern de l'Associació, de la manera que determinin aquests Estatuts, exceptuant els menors d'edat, sempre que s'estigui al corrent de pagament de les quotes i derrames establertes.

4. Participar en els actes organitzats per l'Associació, rebre'n els elements d'informació i servei i utilitzar-los. Tot això de la manera que es determini reglamentàriament.

5. Dirigir-se per escrit a la Junta Directiva per proposar lliurement qualsevol iniciativa que consideri oportuna.

6. Contribuir al compliment de les finalitats especifiques de l'Associació.

7. Exigir que el funcionament de l'Associació, especialment en matèria de reglamentació, organització i funcionament, s'ajusti a les disposicions establertes en aquests Estatuts i en el Reglament de Regim Interior o, en el seu cas i supletòriament, per les Administracions corresponents.

8. Conèixer les activitats de l'Associació i examinar la seva documentació; així com els estats de comptes i l'economia de l'Associació.

9. Donar-se de baixa lliurement de l'Associació.

10. Tenen dret a impugnar els acords i actuacions dels Òrgans de l'Associació en les condicions legalment previstes.


ARTICLE 8è.- DEURES DELS MEMBRES.

1. Satisfer puntualment les quotes i eventuals derrames que els corresponguin, exceptuant als socis d'honor.

2. Participar en la vida de l'Associació.

3. Complir el que disposen els presents Estatuts, si s'escau, el Reglament de Regim Interior i els acords de l'Assemblea General i els de la Junta Directiva dintre de les competències respectives.

4. Facilitar un domicili per al lliurement de les comunicacions de l'Associació i notificar sempre per escrit qualsevol variació o canvi en les dades que figurin en els registres de l'Associació.

5. Col?laborar en la conservació i millora de les instal·lacions i material de l'Associació i de l'Escola Pia de Sarrià.

6. Tenir bones relacions amb els altres socis, fomentant la convivència i l'ajut social.

ARTICLE 9è.- PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE MEMBRE.

La condició de membre de l'Associació es perd per les raons següents:

a) Per voluntat pròpia, comunicant-ho fefaentment per escrit a la Junta Directiva.

b) Per falta de pagament de dues quotes completes, com a mínim, i després que hagin estat reclamats els imports endarrerits amb l'anàlisi i la decisió prèvies de cada cas per part de la Junta Directiva.

c) Per causa de qualsevol acte o conducta que atempti notòriament als principis que inspiren l'actuació d'aquesta Associació, amb la decisió prèvia en cada cas per part de la Junta Directiva.


CAPÍTOL III.
DELS ORGANS DE REPRESENTACIÓ,
DE GOVERN I D'ADMINISTRACIÓ.

ARTICLE 10è.- ORGANS DE GOVERN.

L'Associació estarà regida per l'Assemblea General i la Junta Directiva com a òrgans de representació, govern i administració.

ARTICLE 11è.- ASSEMBLEA GENERAL.

1. Òrgan suprem.

a) L'Assemblea General és l'òrgan suprem de l'Associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

b) Els membres de l'Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decidiran per la majoria requerida els assumptes que siguin competència de l'Assemblea.

c) Tots els membres quedaran subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepin i els presents que s'hagin abstingut de votar.

2. Funcions de l'Assemblea General. L'Assemblea General té les facultats següents:

a) Modificar els Estatuts de l'Associació.

b) Controlar l'activitat i la gestió de la Junta Directiva. Aprovar la gestió de la Junta Directiva i establir les directrius generals o línies d'actuació de la marxa de l'Associació, que permetin complir els fins de l'Associació.

c) Aprovar els comptes i la memòria d'activitats de l'exercici anterior i el pressupost per a l'exercici següent d'ingressos i despeses.

d) Elegir els membres de la Junta Directiva, destituir-los i substituir-los, de conformitat amb els Estatuts.

e) Establiment de quotes extraordinàries o derrames, a proposta de la Junta Directiva. Correspon a la Junta Directiva fixar la quota social anual.

f) Adquisició, venda o gravamen dels béns mobles o immobles de l'Associació el valor dels quals excedeixi del 20% del pressupost anual de l'exercici.

g) Règim disciplinari.

h) Aprovar les propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a l'Assemblea.

i) Aprovar les propostes que els associats vulguin presentar a l'Assemblea, sempre que tinguin el suport d'almenys un 5% dels membres amb dret a assistència i vot.

j) Aprovar la proposta de fusió o segregació de l'Associació.

k) Aprovar la dissolució i liquidació de l'Associació.

 

3. Assemblea General Ordinària. L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada a l'any, dintre del primer semestre posterior al tancament de l'exercici.

4. Assemblea General Extraordinària. L'Assemblea General podrà ser convocada amb caràcter Extraordinari per la Junta Directiva, sempre que aquesta ho trobi necessari o bé quan ho sol·liciti fefaentment un nombre de socis que no sigui inferior a la cinquena part del total, que hauran d'especificar les qüestions a debatre en la mateixa. En aquest cas, la Junta Directiva haurà de convocar l'Assemblea en un termini que no podrà excedir els trenta dies a comptar des de la data de sol·licitud formal per part dels socis.

5. Convocatòria.a) L'Assemblea General, tant l'Ordinària com l'Extraordinària, seran convocades per la Junta Directiva mitjançant una convocatòria escrita adreçada als membres de forma individual. La recepció haurà d'ésser amb més de quinze dies d'antelació com a mínim i un màxim de seixanta.

b) La convocatòria especificarà el dia, l'hora en primera i segona convocatòria i lloc de la reunió, com també l'ordre del dia. La segona convocatòria s'haurà de fer mitja hora després de la primera i en el mateix lloc.

6. Presidència i Secretaria de l'Assemblea General.a) Actuaran com a President i Secretari de l'Assemblea General els que ho siguin de la Junta Directiva o aquells que n'exerceixin les funcions. El President dirigirà l'Assemblea, i disposarà de vot de qualitat en cas que hi hagi un empat en les votacions.

b) Si el President no hi fos present el substituirà el Vice-president o el vocal de més edat de la Junta.

c) El Secretari redactarà l'acta de cada reunió amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s'hagin adoptat i el resultat numèric de les votacions. L'acta s'aprovarà al final de cada sessió.

d) Cas de no estar present el Secretari el substituirà el vocal més jove de la Junta.

7. Constitució de l'Assemblea.a) Actuaran com a President i Secretari de l'Assemblea General els que ho siguin de la Junta Directiva o aquells que n'exerceixin les funcions. El President dirigirà l'Assemblea, i disposarà de vot de qualitat en cas que hi hagi un empat en les votacions.

b) Quedarà vàlidament constituïda en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre de socis presents.


8. Acords.a) Correspon un vot a cada membre que concurreixi a l'Assemblea.

b) Els acords es prendran per majoria simple de vots dels membres presents.

c) Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts, la dissolució de l'Associació, la constitució d'una Federació amb Associacions similars o la integració en una ja existent, caldrà un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents, tant en la primera convocatòria com en la segona.

d) Per l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es farà per acord de la majoria relativa dels socis presents.

e) A les Assemblees, no es podrà tractar cap més assumpte que els que estableixi l'ordre del dia.

f) Els acords seran executius immediatament i vinculants per a tots els associats i per a la Junta Directiva.

9. Dret i delegació del vot.a) Els membres que no estiguin a corrent de pagament de les quotes ordinàries, extraordinàries o derrames perdran el dret de vot en les Assemblees Generals.

b) Els membres no podran delegar el vot a un altre membre, doncs el vot no és delegable.

c) Tampoc és permès el vot per correu.

ARTICLE 12è.- JUNTA DIRECTIVA.

1. Facultats i composició. La Junta Directiva serà l'òrgan executiu de l'Associació, i estarà formada per un nombre senar de membres, entre set i quinze, que determinarà l'Assemblea General.

2. Nomenament. L'Assemblea General escollirà la Junta Directiva, designant entre els seus membres un President, un Vice-president, un Secretari, un Tresorer, i un nombre senar de Vocals (mínim tres i màxim onze).

3. Renovació dels càrrecs. La durada del càrrec és de 4 anys, renovant-se la meitat de la Junta cada dos anys. La primera renovació tindrà lloc als dos anys d'aprovar-se els presents Estatuts afectant al Vice-president, el Tresorer i la meitat més un dels Vocals designats per sorteig. Els membres de la Junta Directiva poden ser reelegibles indefinidament.

4. Requisits. Podran ser candidats a la Junta Directiva tots els membres majors d'edat de l'Associació.

5. Gratuïtat del càrrec. Tots els càrrecs electius de l'Associació seran necessàriament gratuïts.

6. Funcions. La Junta Directiva té les facultats següents:a) Convocar l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària. La presentació a l'Assemblea General de l'informe o la memòria sobre les activitats de l'entitat, de la liquidació de l'exercici econòmic amb el balanç i compte de resultats, i el pressupost i la programació per a l'exercici següent.

b) Efectuar totes aquelles accions necessàries perquè es compleixin els acords de l'Assemblea General d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta estableixi; controlant que es compleixin.

c) Designar, si s'escau, els representants de l'Associació en qualsevol dels òrgans de l'Escola o de fora d'ella on l'Associació hi estigui convidada a participar.

d) Interpretar els Estatuts de l'Associació. Crear, desenvolupar i tenir cura d'un Reglament de Regim Intern com part de l'interpretació dels propis Estatuts.

e) Decidir sobre la pèrdua de la qualitat d'associat per part d'algun membre pels motius reflexats en l'article 9.

f) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'Associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin realitzar.

g) Nomenar els Vocals de la Junta Directiva que s'hauran d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

h) Fixar la quota ordinària i presentar les corresponents propostes de quotes extraordinàries i derrames a l'Assemblea General.

i) Dirigir i administrar l'Associació de la manera més amplia que reconegui la Llei, per al desenvolupament normal de l'Associació, delegant en un membre de la Junta o en diversos (excepte la a), d), e), g) i la h)) per efectuar qualsevol d'aquestes comeses independentment de les facultats que corresponguin al President, Vice-president, Secretari i Tresorer.

j) Garantir el funcionament democràtic de l'Associació, amb una participació del màxim nombre de socis en totes les activitats.

k) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera especifica a algun altre Òrgan de Govern de l'Associació o que li hagi estat delegada expressament.

7. Reunions. La Junta Directiva serà convocada pel President com a mínim cada trimestre; i en sessió Extraordinària sempre que ho consideri necessari o a petició d'un terç dels membres de dita Junta, com a mínim, petició que es formularà per escrit indicant el tema o els temes a tractar i adreçada al President, el qual convocarà la Junta.

8. Constitució.a) La Junta quedarà constituïda vàlidament si, un cop convocats tots els seus components, compareixen com a mínim 3 assistents. L'assistència del President, del Secretari, del Tresorer o de les persones que els substitueixin hi serà necessària sempre.

b) Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, podran excusar-se'n.

9. Acords i Presidència.a) La Junta prendrà decisions per majoria dels membres presents (el dret de vot no serà delegable a cap altre membre de la Junta), corresponent un vot per directiu de la Junta.

b) El President tindrà vot de qualitat que podrà resoldre els empats, com també dirigirà la sessió. En absència del President, n'exercirà les funcions el Vice-president, el Tresorer o el Vocal de més edat.

c) Qualsevol membre de la Junta pot exigir que quedi reflectit a l'acta el vot en contra que puguin emetre contra un acord i la seva explicació del vot de forma succinta.

d) Els acords de la Junta Directiva es faran constar al llibre d'actes. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, es llegirà l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si s'escau.

e) Cas de no estar present el Secretari el substituirà el Vocal més jove de la Junta.

10. Cessament dels càrrecs. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentat del seu mandat podrà esdevenir-se per:a) La "no assistència injustificada" durant tres convocatòries consecutives.

b) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n'exposin els motius.

c) Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.

d) Baixa com a membre de l'Associació.

e) Sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec.

Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva es cobriran en la primera Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, la Junta Directiva podrà designar un membre de l'Associació perquè ocupi provisionalment el càrrec vacant.

11. Comissions. Per a complir finalitats determinades, la Junta Directiva podrà nomenar comissions formades per varis socis sota la direcció d'un dels seus membres.


ARTICLE 13è.- FUNCIONS DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA.

1. Seran funcions del President de la Junta Directiva les següents:a) Representar l'Associació, tant judicial com extrajudicialment i, per tant, davant de qualsevol persona, autoritat, corporació, ens de l'Administració Central, Autonòmica, Local o institucional, Jutjats i Tribunals, de qualsevol grau i jurisdicció.

b) Autoritzar amb el seu vist-i-plau les actes tant de les reunions de l'Assemblea com de la Junta Directiva, que redactarà el Secretari. Convocarà reunions de la mateixa Junta Directiva i, per encàrrec d'aquesta, les de l'Assemblea, i presidirà les reunions de la Junta Directiva i de l'Assemblea General.

c) Coordinar executivament els diferents òrgans de l'Associació per gestionar la seva tasca de conjunt i l'adequació al programa aprovat.

d) Obrir i cancel·lar tota mena de comptes i dipòsits bancaris, disposant dels saldos existents en els termes previstos en l'article 19è.

e) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva.

f) Contractar el personal necessari perquè funcioni correctament la Secretaria i l'Administració de l'Associació. Inspeccionant la comptabilitat i preocupant-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

g) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per:
 1. Acceptar subvencions i donacions de persones o entitats a favor de l'Associació.
 2. Aconseguir l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació.

h) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents. Podrà atorgar poders generals i especials a Advocats i Procuradors dels Tribunals o a terceres persones, i al Secretari o a un Secretari Tècnic o Director Executiu, tan amplis com calgui per gestionar i desenvolupar les funcions que se'ls encarreguin, excloent-hi el poder de donar poders i el poder de concedir avals o hipoteques amb la garantia dels béns de l'Associació.

2. El Vice-president o el Vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre; tindrà les funcions que li delegui el President i exercirà totes les seves funcions en cas d'absència, vacant o malaltia.

3. Seran funcions del Secretari de la Junta Directiva les següents:a) Aixecar, redactar i signar, tot estenent acta de les reunions de la Junta Directiva i de les Assemblees Generals. Qualsevol membre d'aquesta pot exigir que quedi reflectit a l'acta el vot particular que es pugui emetre contra un acord i la seva explicació del vot, de forma succinta.

d) Certificar els acords de les Juntes Directives i Assemblees Generals.

c) Controlar i gestionar, amb responsabilitat, la gestió de totes les tasques administratives de la Secretaria.

d) Mantenir cronològicament els llibres de socis i d'actes de les reunions de les Juntes Directives i de les Assemblees Generals, documents i antecedents en la mateixa; custodiant la documentació de l'Associació.

e) Obrir i cancel·lar tota mena de comptes i dipòsits bancaris, disposant dels saldos existents en els termes previstos en l'article 19è.

4. Seran funcions del Tresorer de la Junta Directiva com a dipositari econòmic les següents:a) Dirigir la comptabilitat i exercir el control econòmic i la formalització del balanç de comptes d'ingressos i despeses, per tal que, dintre del primer mes posterior al tancament de l'exercici, es posi en coneixement de tots els associats.

b) Obrir i cancel·lar tota mena de comptes i dipòsits bancaris, disposant dels saldos existents en els termes previstos en l'article 19è.

c) Disposar que es portin els llibres de comptabilitat, en els quals figuraran totes les despeses i ingressos de l'Associació amb indicació explícita dels orígens i destinacions.

d) Informar periòdicament a la Junta Directiva de l'estat de comptes de l'entitat.

e) Custodiar i controlar els recursos de l'Associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Portarà un llibre de caixa.

f) Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Pagar les factures, les quals hauran de ser visades pel President o pel Secretari.

5. Correspon als Vocals exercir les funcions corresponents a les seccions a les quals estan inscrits i d'altres que li encarregui la Junta Directiva.


CAPÍTOL IV.
DEL CONSILIARI.

ARTICLE 14è.- CONSILIARI.

L'Associació estarà assistida per un Rvd. P. Escolapi, que exercirà de Consiliari, aconsellant en tot el que cregui oportú, tant a la Junta Directiva com a l'Assemblea General, doncs tindrà dret de veu en totes les reunions d'ambdós òrgans socials.

ARTICLE 15è.- ELECCIÓ DEL CONSILIARI.

L'Assemblea General escollirà un Consiliari a proposta de la Junta Directiva. Cas de no trobar-ne cap o no ser-ne escollit cap, ho serà el Rvd. P. Rector del Col·legi, i en el seu defecte el Rvd. P. Provincial de l'Escola Pia de Catalunya.


CAPÍTOL V.
REGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL.

ARTICLE 16è.- PATRIMONI FUNDACIONAL I MITJANS ECONOMICS.

1. Als efectes del que es preveu en la vigent Llei d'Associacions, es fa constar que el patrimoni de l'Associació està compost per els mobles de la Secretaria i material d'oficina i ofimàtica ja amortitzats. Es fa constar expressament que aquesta Associació es va crear sense cap mena de patrimoni.

2. El pressupost anual de la societat serà l'adequat per aconseguir les seves finalitats. La Junta Directiva valorarà anualment el pressupost per a l'exercici següent. Aquest pressupost serà presentat a l'Assemblea General per ser discutit i, si s'escau, aprovat de la manera establerta. Així mateix, presentarà la liquidació de l'exercici anterior.

3. Els recursos de l'Associació estaran constituïts per:a) Les quotes dels seus socis, dintre de les diferents classes.

b) Els drets d'inscripció en les activitats que organitzi.

c) Les subvencions oficials o particulars, donacions, herències, llegats i ajudes d'entitats oficials o persones jurídiques o privades que rebi i totes aquelles altres fonts d'ingressos lícites en dret.

d) Les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se.

4. La quantia i la periodicitat de la quota ordinària serà aprovada per la Junta Directiva; que també proposarà a l'Assemblea General les quotes extraordinàries o derrames que estimi oportunes.

5. Tots els membres de l'Associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames.

6. L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural. L'exercici quedarà tancat, llavors, a 31 de desembre.

ARTICLE 17è.- LLIBRES DE L'ASSOCIACIÓ.

La societat portarà els llibres següents:
a) Un fitxer de socis.
b) Un llibre registre de socis.
c) Un llibre d'actes.
d) Els llibres auxiliars que trobi adients la Junta Directiva.
e) Els llibres laborals i d'altres que exigeixin les disposicions vigents.

Els llibres estaran sota la responsabilitat del Secretari. Les certificacions de tota mena les farà el Secretari, amb el vist-i-plau del President.

ARTICLE 18è.- COMPTES.

La Junta Directiva formalitzarà anualment un estat de comptes dels ingressos i de les despeses de l'any anterior, que sotmetrà a la seva aprovació en l'Assemblea General Ordinària següent al tancament de l'exercici.

Els llibres que fan relació a la comptabilitat estaran sota la responsabilitat del Tresorer.

ARTICLE 19è.- APODERAMENTS ECONÒMICS.

El President, el Vice-president, el Secretari i el Tresorer podran obrir comptes corrents, llibretes d'estalvi i realitzar qualsevol tipus de dipòsit bancari, cancel·lar-les i disposar del saldo existent. Així com contractar pòlisses de crèdit. Lliurar lletres i xecs.

Per realitzar qualsevol d'aquestes activitats caldrà l'intervenció conjunta de dos qualsevol d'ells.


CAPÍTOL VI.
CAUSES D'EXTINCIO O DISSOLUCIÓ.

ARTICLE 20è.- DISSOLUCIÓ.

1. L'Associació es dissoldrà per acord de la Assemblea General Extraordinària, convocada exprés per aquest efecte, pres amb els quòrums assenyalats a l'article 11è i, a més, per les causes que determini la Llei o per Sentència judicial.

2. La dissolució no tindrà efecte si s'oposen a ella una quarta part dels socis assistents a l'Assemblea, sempre que aquests assumeixin el govern i càrregues de l'Associació.

3. El patrimoni existent en el moment de la dissolució, quan s'hagin cobert les obligacions pendents, es destinarà a beneficència de l'ensenyança gratuïta de l'ordre Escolàpia.

4. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora, sempre que els dos terços dels assistents ho estimin necessari. Cas contrari, serà competència de la Junta Directiva les funcions de liquidació i execució a que fa referència aquest article 20.

Joan-Maria Raduà i Hostench, secretari de l'Associació d'Antics Alumnes del Reial Col·legi de l'Escola Pia de Sarrià inscrita amb el número 554 de la secció 1ª del Registre Provincial de Barcelona,

 

CERTIFICO

Que els presents estatuts són els aprovats en l'Assemblea General Extraordinària que va tenir lloc a l'Auditori Sant Josep de Calassanç de l'Escola Pia de Sarrià (Immaculada 25-35, 08017 Barcelona) en data 22 d'abril de 1996.

I, perquè així consti, signo aquest certificat.El SecretariJoan-Maria Raduà i HostenchBarcelona, 22 d'abril de 1996.

Vist i plauEl PresidentMiquel Pidevall i Borrell